Book List (Feb)


Home Book listI just started to read Tanaka, Yoshiki.


Tokyo Nightmare
Tanaka, Yoshiki KODANSHA-NOVELS
Ms. Ryoko Yakushiji Series.
Paris, Yotohen
Tanaka, Yoshiki KAPPA-NOVELS
Ms. Ryoko Yakushiji Series.
REPLICEABLE SUMMER
Mori, Hiroshi KODANSHA-NOVELS
S&M Series.
NUMERICAL MODELS
Mori, Hiroshi KODANSHA-NOVELS
S&M Series.
THE PERFECT OUTSIDER
Mori, Hiroshi KODANSHA-NOVELS
S&M Series.
THE CORTEGE CONSTELLATIONS
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga No.88.
MUGEN SENKI
Kurimoto, Kaoru HARUKI-NOVELS
No.12.
THE SOUND WALKS WHEN THE MOON TALKS
Mori, Hiroshi KODANSHA-NOVELS
V Series.
YOU MAY DIE IN MY SHOW
Mori, Hiroshi KODANSHA-NOVELS
V Series.Copyright (C) 1996-2003 Yuichi Ueda, All rights reserved.