Book List (Jan.)


I just started to read Kyogoku Natsuhiko.

Warau Iemon
Kyogoku, Natsuhiko CHUOKORON-SYA
Oiwa's story.
Field of 13
Dick Francis HAYAKAWA-SYOBO
13 short stories.
BLACK NOTICE
Patricia D. Cornwell KODANSYA-BUNKO
Series No. 10.
SOLE SORVIVOR
Dean Koontz Ballantain Books
Special talents.
ARIJIGOKU/KARENO NO YADO
Tsuge, Yoshiharu SHINCHO-BUNKO
MANGA.
SIMULACRON-3
Daniel F. Galouye SHINCHO-BUNKO
Virtual World.
Mugen Senki 8
Kurimoto, Kaoru HARUKI-NOVELS
Series No.8.


Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.