Book List (Oct.)


I just started to read Yamada Masaki.

Onna Otori Sosakan 1~5
Yamada, Masaki GENTOSYA-BUNKO
Mistery.
Mugen Senki 7
Kurimito, Kaoru HARUKI-NOVELS
Series No.7.
TIME LEAPER
Ohara, Mariko HAYAKAWA-BUNKO
Time Patrol.
WHITE OUT
Shinpo, Yuichi SHINCHO-BUNKO
Action.


Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.