Book List (Jul.)


I just started to read Kitamura Kaoru.

Flying Horse
Kitamura, Kaoru SOGENSUIRI-BUNKO
Mistery.
Autumn Flower
Kitamura, kaoru SOGENSUIRI-BUNKO
Mistery.
Boku ni Totte no Gakko
Hidaka, Toshitaka KODANSYA
Essay.
A Gateway To Life
Kitamura, Kaoru SOGENSUIRI-BUNKO
Mistery.
Koten Rakugo (Bunraku)
Katsura, Bunraku CHIKUMA-BUNKO
Rakugo.
Kaapu To Sakana Sakusen
Shiina, Makoto BUNSYUN-BUNKO
Essay (Red mask series).
Snow Crash
Neal Stephenson ASCII
New Cyber Punk..
Realtime Interrupt
James P. Hogan SOUGEN-SF-BUNKO
Virtual Realty.
Idoru
William Gibson KADOKAWA-SHOTEN
Virtual Idoru.


Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.